Peter Jurgec

Papers

2014

Morphology affects loanword phonology. In Hsin-Lun Huang, Ethan Poole & Amanda Rysling (eds.) Proceedings of NELS 43. Amherst, MA: GLSA. Vol. I:191–202.

2011

Feature Spreading 2.0: A Unified Theory of Assimilation. Doctoral Thesis, University of Tromsø. 466pp. Available on Lingbuzz.

Slovenian Has Nine Vowels. Slavistična revija 59(3):243–268. [In Slovenian]

2010

Disjunctive lexical stratification. Linguistic Inquiry 41(1):149–161. Also available on LingBuzz.

2008

Novejše besedje s stališča fonologije: Primer slovenščine. Doctoral Thesis, University of Ljubljana. 215pp. [The Phonology of Novel Words in Slovenian]

2007

Acoustic analysis of tones in contemporary standard Slovene: Preliminary findings. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 6:195–207.

Creaky voice in Slovene. In Manuel González, Elisa Fernández Rei and Begoña González Rei (eds.) III Congresso Internacional de Fonética Experimental. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 407–420.

Acoustic analysis of lexical tones in contemporary standard Slovenian. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences. Volume III, 1089–1092.

2006

Formant frequencies of vowels in tonal and non-tonal standard Slovenian. Slavistična revija 54(SI):467–478.

O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni slovenščini. Slavistična revija 54(2):173–185. [The unstressed /e/ and /o/ in standard Slovene revisited]

Organizirana skrb za govorno kulturo v slovenskih elektronskih medijih. Study for the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.

(Editor) SloFon 1, 1. slovenska mednarodna fonetična konferenca / 1st Slovene International Phonetic Conference. Zbornik povzetkov / Book of Abstracts. Ljubljana: ZRC SAZU.

Metodologija preučevanja glasovnega gradiva. With Melita Zemljak Jontes. In Mihaela Koletnik and Vera Smole (eds.) Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo. 303–309.

(Letter to the editor) Še enkrat o ženskih priimkih. Ona 8(3):60 (Delo, January 17, 2006).

2005

Formant frequencies of standard Slovene vowels. Govor 22 (2):127–144.

Samoglasniški nizi v slovenščini: Fonološko-fonetična analiza. Ljubljana: Rokus & Slavistično društvo Slovenije. 224pp. [Vowel Sequences in Slovenian: Phonological and Phonetic Analysis]

Descrizione fonetica della parlata di Valbruna. In Vera Smole, Nataša Komac (eds.) Valbruna e la sua parlata slovena. Ljubljana, Valbruna: ZRC SAZU and Centro culturale sloveno Stella alpina, Val Canale. 60–84. [Phonetic description of Slovenian in Valbruna, Italy]

Položaj v besedi in formantne frekvence samoglasnikov. 1: naglašeni samoglasniki. Jezikoslovni zapiski 11(1):87–95. [Word-position and vowel formant frequencies (in standard Slovene): I. Stressed vowels]

Začetne opombe k laringalizaciji v slovenščini. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 5:135–168. [Preliminary remarks on laryngealization in Slovene]

Fonološke in morfonološke značilnosti mlajšega prevzetega besedja. In Marko Jesenšek (ed.) Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo. 249–260.

(Short communication) Spet o fonetiki, fonologiji in pravorečju v SP 2001. Slavistična revija 53(2):245–248.

2003

Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001. With Hotimir Tivadar. Slavistična revija 51(2):203–220.

Tro- in veččlenski samoglasniški nizi v knjižni slovenščini. Literarna zrna 1(1):6–11.

Samoglasniški nizi v knjižni slovenščini. B.A. thesis in Slovenian Linguistics, University of Ljubljana. 174pp. [Vowel sequences in standard Slovenian]

Lirski roman: poskus opredelitve na primerih iz slovenske književnosti. B.A. thesis in Comparative Literature and Litearary Theory, University of Ljubljana. 94pp. [Lyrical Novel: Examples from Slovenian Literature]

(Review article) Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003). Jezikoslovni zapiski 9(2):153–159.(Review article) Vida Mokrin-Pauer: Lesketanje k-res-nič-kam. Cankarjeva založba, Ljubljana 2002. Literatura 15(148–149):256–257.

(Review article) Vinko Möderndorfer: Temno modro kot september (in različni ljubezenski e-maili). Goga, Novo mesto 2003 (Literarna zbirka Goga). Literatura 15(147):168–169.

(Review article) Jože Kastelic: Ode. Mladinska knjiga, Ljubljana 2003 (Jubilejna zbirka). Literatura 15(147):167–168.

(Review article) Ervin Fritz: Tja čez: soneti. Knjižna zadruga, Ljubljana 2002. Literatura 15(143–144):238–239.

(Review article) Dante Alighieri. Izbral in prevedel Ciril Zlobec. Dvojezična izdaja. Mladinska knjiga, Ljubljana 2002 (Zbirka Mojstri lirike). Literatura 15(142):188–189.

(Review article) Johann Wolfgang Goethe. Izbral Štefan Vevar. Prevedli Fran Albreht idr. Mladinska knjiga, Ljubljana 2002 (Zbirka Mojstri lirike). Literatura 15(139–140):261–262.

2002

Nekatera fonološka vprašanja v novem slovenskem pravopisu. Slava 14(1/2):45–59.

(Review article) Na 37. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Štuklc 14:14.

(Editor) Slava, vols. 14 and 15.

2001

(Review article) Collins Cobuild v slovenščini: praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju. Slavistična revija 40(4):351–358.

(Review article) Miha Mazzini: Telesni čuvaj. Študentska založba, Ljubljana 2000 (Knjižna zbirka Beletrina). Literatura 13(119–120):229–230.

(Review article) Zakaj slovenščina in primerjalna književnost? Štuklc 12:21–22.

2000

(Review article) Slovensko, avstrijsko, avstrijsko-slovensko. Slavistična revija 48(4):455–458.

(Review article) Valentina Srebot: Trikrat lahko ugibaš. Spremna beseda Vida Mokrin Pauer. Aristos, Ajdovščina 2000. Literatura 12(113–114):244–245.

(Review article) Bojan Brezigar: Knjige v samokolnici. Spremna beseda Mitja Volčič. ZTT EST, Trst 1999 (Knjižna zbirka Smeri). Literatura 12(111–112):231–232.

(Review article) Viktor Pelevin: Omon Ra. Prevedel Borut Kraševec. Cankarjeva založba, Ljubljana 2000 (Zbirka Najst). Literatura 12(109–110):201–202.

(Short communication) Zvočniški sklop (4). Jezik in slovstvo 45(4):145–147.

1999

Polglasnik in zvočniški sklop v izglasju mlajših prevzetih besed. Jezik in slovstvo 44(7/8):314–318.

Dz v besedju slovenskega jezika: Sistemske pomanjkljivosti. Načeloma 1(1):XIX–XXV.

Long-term Projects

The Phonology of Slovenian. [Email me for more information.]

This monograph provides the first theoretical treatment of Slovenian, an under-described Slavic language. I examine the inventory, segmental patterns, syllable structure, stress and tone in Slovenian. This work mainly deals with Standard Slovenian as spoken in Ljubljana, with an overview of theoretically relevant patterns in various dialects.

Asymmetries in Assimilation. [Email me for more information.]

This work builds on my doctoral dissertation. I propose a representational modification of autosegmental spreading as binary, headed, and recursive. I identify several under-reported classes of segments in assimilation, which turn out to be crucial for a unified treatment of all kinds of assimilation. The cross-linguistic differences across in within assimilation types are attributed to a small set of OT constraints. All major types of assimilation are covered, including vowel, nasal, consonant harmony, local consonant assimilation, metaphony/umlaut, consonant-vowel interactions, and tone spreading.

To Appear

Interactions of tone and ATR in Slovenian. With Michael Becker. In Wolfgang Kehrein, Björn Köhnlein, Paul Borsma and Marc van Oostendorp (eds.) Segmental structure and tone. Berlin: de Gruyter.

Misc

I have also authored several pieces of literature (short stories, poems), translated literature from Upper Sorbian, and edited several publications. See COBISS for a full bibliography of my works published in Slovenia. (This is a complete list of my publications from 1997 to 2006.)

Top